Pbs Banner New

ร่วมงานกับเรา

บริษัท พีบีเอส โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญใน ความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัท และตัวพนักงาน เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของธุรกิจบริษัท เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้าง เสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตน เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

ตำแหน่งที่รับสมัคร

สนใจร่วมงานกับเรา

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อรอการติดต่อกลับ

เมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะถือว่าท่านยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ปรึกษาเราเลยวันนี้