หลอดไฟ

หลอด แบล็คไลท์ (Black Light) คือ แสงที่เป็นสีม่วง แสงที่เปล่งออกมาเป็นแสงที่ใกล้เคียงรังสี UV-A หรือ Ultraviolet ที่มีความยาวคลื่น 320 ถึง 400 nm เป็นช่วงความถี่ที่แมลงมีการตอบสนองหรือรับรู้ได้ แมลงหลายชนิดมีอวัยวะรับรู้สัมผัสที่ดีมาก ซึ่งบางทฤษฎีกล่าวว่า ” การที่แมลงบินเข้าหาแสงไฟนั่นเป็นเพราะคิดว่าเป็นตัวเมีย” แมลงตัวผู้จึงบินเข้าใส่เต็มที่โดยเฉพาะแสงเทียนอ่อนๆ แมลงต่างๆ เหล่านี้มักจะดึงดูดเข้าหาแสงที่เป็นอัลตราไวโอเลตมากกว่าแสงที่มีคลื่นความยาวกว่า อย่างเช่น อินฟราเรด แมลงบางกลุ่มจะมีพฤติกรรมเข้าหาไฟ โดยเฉพาะไฟที่มีแสงในคลื่น ประมาณ 315-380 nm ซี่งเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก พฤติกรรมเช่นนี้ของแมลง กล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่เกิด เป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิดที่ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ส่วนมากพบในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟสีต่างกันจะมีผลดึงดูดกระตุ้นต่อการเคลื่อนที่ของแมลงต่างกัน ทางชีววิทยาจะเรียกว่า Taxis (แทกซิส) คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างมีทิศทาง สิ่งเร้า( Stimulus ) ที่ว่านั่นก็ คือแสงไฟที่มีค่า UV ปะปนอยู่นั้นเอง

 

โดยขนาดหลอด มี 4 ขนาด คือ ขนาด 15 วัตต์ ขนาด 18 วีตต์ และ ขนาด 20 วัตต์ และ ขนาด 36 วัตต์ การใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการให้ครอบคลุม การกำจัดแมลง เครื่องดักแมลง GLEECON มีอะไหล่ทุกชิ้นสต๊อกในประเทศไทย

 

Specifications

ปรึกษาเราเลยวันนี้