บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (Frozen Food Packing)
 

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร แ ช่ แ ข็ ง
(  
F r o z e n  F o o d  P a c k i n g  )


บรรจุภัณฑ์สำหรับ อาหารแช่แข็ง มีหน้าที่สำคัญคือ ปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และ ป้องกันการสูญเสียน้ำ กลิ่น รสชาติ ออกจาก อาหารแช่แข็ง และปกป้องการดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลับเข้าไปภายในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางประสาทสัมผัส และ คุณค่าทางโภชนาการของ อาหารแช่แข็ง

 สมบัติของ บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

วัสดุที่ใช้สำหรับ บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จะต้องทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ทนการฉีกขาด ทนต่อความชื้น ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน และ ความชื้น ปกป้องอาหารจากแสง โดยเฉพาะแสง UV


 

บรรจุภัณฑ์ชั้นใน ( Primary Packing ) สำหรับผลิตภัณฑ์ อาหารแช่แข็ง จะต้องไม่ทำปฏิกิริยกับผลิตภัณฑ์ในสภาวะการเก็บรักษา ไม่ปนเปื้อน สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับ อาหารแช่แข็ง ประเภทพร้อมรับประทาน อาจจะต้องสามารถอุ่นร้อนในไมโครเวฟ ได้ เช่น พลาสติก ชนิด CPET สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายปลีก ( Retail Packaging ) ที่ใช้วางแสดงบนชั้นจัดจำหน่ายจะต้องสามารถพิมพ์สี ฉลากได้สวยงาม ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อได้


 รูปแบบการบรรจุ

บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีรูปแบบการบรรจุแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะทางกายภาพ และประเภทของอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดจำหน่ายอาหารที่พร้อมปรุง ( Ready-to-Cook ) ที่แช่แข็งเป็นชิ้นแบบ IQF เช่น นักเก็ตไก่ เฟรนซ์ฟราย์ กุ้งแช่เยือกแข็ง มักบรรจุใส่ในถุงพลาสติกเพื่อสะดวกในการเท ออกจากถุง เมื่อนำมาปรุงที่บ้าน ปลาทะเลคุณภาพสูง ที่แล่เนื้อเป็นชิ้น หรือ เนื้อวัว เนื้อหมู อาจจะบรรจุเป็นชิ้นเดี่ยวในถุงสุญญากาศ ( Vacuum Packing ) 

Visitors: 87,238